Przepisy

Regulamin

 

Regulamin został sporządzony zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2003 nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE, rozporządzenie (WE) nr 1255/97, rozporządzenie PE i Rady (UE) 576/2013 i 577/2013


Przewóz psów, kotów, fretek pod opieką – wymagania weterynaryjne

1. Do przewozu zakwalifikowane mogą być tylko zwierzęta zdrowe zdolne do transportu, wyjątek stanowią zwierzęta przewożone do gabinetów i klinik weterynaryjnych na pisemne polecenie lekarza weterynarii.
2. Minimalny wiek zwierząt przewożonych pod opieką to 8 tygodni w przewozie krajowym i 15 tygodni w przewozie międzynarodowym, chyba że Państwo docelowe zezwala inaczej.
3. Punkt 2 nie ma zastosowania w przewozie krajowym, jeżeli przewożonemu młodemu zwierzęciu (poniżej 8 tygodni) towarzyszy matka.
4. Przewożone zwierzę powinno być wyraźnie oznakowane poprzez chip lub tatuaż (jedyną uznawaną formą oznakowania zwierzęcia przy przewozie międzynarodowym jest chip).
5. Przewożone zwierzę powinno być zaszczepione przeciwko wściekliźnie jeżeli ukończyło 12 tydzień życia.
6. Przewożone zwierzę powinno być odrobaczone (Echinococcus) i odkleszczone najpóźniej 24 godziny i nie dalej niż 72 godziny przed planowanym wyjazdem (odkleszczenie dotyczy miesięcy od kwietnia do października).
7. Przewożone zwierzę powinno posiadać a) książeczkę zdrowia przy przewozie krajowym, b) paszport dla zwierzęcia domowego przy niekomercyjnym przewozie międzynarodowym oraz pisemne upoważnienie do tego rodzaju przewozu.
8. Jeżeli wynika to z przepisów zewnętrznych, zwierzę w wewnątrzwspólnotowym transporcie komercyjnym lub przy wyjeździe/przyjeździe do/z kraju trzeciego powinno posiadać także odpowiednie świadectwo zdrowia wydane przez Uprawnionego Lekarza Weterynarii.
9. Osobą odpowiedzialną za właściwe przygotowanie dokumentacji weterynaryjnej jest Zleceniodawca. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i braki w przygotowanej dokumentacji.


Warunki przewozu

1. Przewóz zwierząt odbywa się w certyfikowanych transporterach dostosowanych do wielkości przewożonego zwierzęcia lub w specjalistycznej przyczepie przystosowanej do przewozu psów.
2. Trasa przejazdu jest dobierana optymalnie, by podróż odbywała się możliwie jak najkrótszą drogą.
3. O dacie i godzinie odbioru oraz dotarcia zwierzęcia w miejsce docelowe Nadawca i Odbiorca zostaną poinformowani ustnie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną przez Wykonawcę.
4. Godzina dotarcia zwierzęcia w miejsce docelowe nie jest gwarantowana przez Wykonawcę, chyba że w pisemnym zleceniu uzgodniono inaczej.
5. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonanie przez Wykonawcę usługi, umowa pozostaje w mocy, jednak obowiązki wynikające ze zlecenia zostają odłożone w czasie do momentu ustania działania siły wyższej.
6. Wykonawca nie ubezpiecza indywidualnie zwierząt na czas transportu, chyba że strony postanowią inaczej.
7. Kierowca lub Opiekun ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia jeżeli nie zostały zachowane wymagania zapisane w §2 oraz §4.


Obowiązki Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do przygotowania całej dokumentacji weterynaryjnej zgodnie z § 2. do dnia wyjazdu zwierzęcia.
2. Zwierzę do przewozu powinno być czyste i przygotowane w należyty sposób.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do obecności w miejscu przeznaczenia w godzinach wskazanych przez Wykonawcę lub wyznaczenie innej osoby, o której niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną zgodnie z § 3 punkt 3. O zmianach terminu Zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną.


Płatności

1. Przy ustalaniu należnego dla Wykonawcy wynagrodzenia, przyjmuje się stawki według ogólnie stosowanego przez niego cennika, albo określone w szczególnej ofercie.
2. Opłaty za wykonaną usługę zostaną dokonane przez Zleceniodawcę najpóźniej do momentu wyjazdu zwierzęcia gotówką lub przelewem (jako datę zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Wykonawcy) na wskazane w umowie świadczenia usług konto bankowe. Jeżeli strony ustalą inaczej, płatność może zostać dokonana przy odbiorze zwierzęcia z transportu gotówką. Wykonawca może uzależnić przystąpienie do wykonywania zlecenia od uiszczenia przedpłaty.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu jeżeli:

  • w sposób niezależny od Wykonawca i niemożliwy dla niego do przewidzenia nastąpiły znaczące zmiany w opodatkowaniu lub innych obciążeniach publicznych, bądź w kosztach przewozu, frachtu i podobne;
  • w trakcie wykonywania umowy na życzenie Nadawcy/Odbiorcy, dokonywano dodatkowych czynności lub zlecenie zostało rozszerzone o nowe przedmioty, bądź wykonanie dodatkowych czynności okazało się konieczne w celu wykonania zlecenia;
  • koszt uzupełnienia niezbędnej dokumentacji weterynaryjnej wynosi jednorazowo 50 PLN plus wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem tej czynności.
  • Zleceniodawca przed ustaleniem wynagrodzenia nie podał wszystkich istotnych okoliczności towarzyszących wykonywanego zlecenia;
  • czas wykonania zlecenia uległ znacznemu wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – siła wyższa

4. Zleceniodawca jest zawsze zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę nałożonych przez jakiekolwiek władze. Wyżej wymienione koszty podlegają zwrotowi również w wypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców.
5. Zleceniodawca jest zawsze zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w §3 punkt 7 w wysokości 3,20 PLN za każdy kilometr jaki dzieli siedzibę Wykonawcy a siedzibę Zleceniodawcy – miejsce nadania / odbioru zwierzęcia.
6. Wykonawca uzależnia wydanie zwierzęcia z transportu od uregulowania płatności według §5 punktu 2.
7. W przypadku sytuacji omówionej w §5 punkt 6 Wykonawca ma prawo umieścić zwierzę w hotelu dla zwierząt do czasu uregulowania płatności. Koszt pobytu w hotelu doliczany jest do wynagrodzenia dla Wykonawcy.


Odwołanie rezerwacji

1. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę (odwołać rezerwację):

  • Bezpłatnie do 14 dni przed planowanym wyjazdem.
  • W terminie 14 – 7 dni przed planowanym wyjazdem Zleceniodawca zobowiązuję się do zapłaty 50 % wartości umowy do dnia wskazanego w umowie.
  • W terminie 6 – 0 dni przed planowanym wyjazdem Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty 100% wartości umowy do dnia wskazanego w umowie.

2. Zleceniodawca może przenieść rezerwację jednorazowo w każdej chwili na wskazany przez siebie termin nie dalszy niż 1 rok. Opłata za zmianę terminu wynosi 250 PLN.
3. Przy zmianie terminu przewozu Zleceniodawca ma prawo zmienić przewożone zwierzę oraz miejsce nadania lub odbioru zwierzęcia. Wykonawca przeliczy zmianę według obowiązującego cennika (nie mniej niż wartość pierwotnej umowy) o czym niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę w celu zatwierdzenia.
4. Opłaty za rezerwację, która zostaje zmieniona, Zleceniodawca uiści do dnia pierwotnego wyjazdu. Pozostałe opłaty nie później niż do dnia rzeczywistego wyjazdu.


Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Przewozu Zwierząt stanowi ogół zasad, jakie obowiązują miedzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, jeżeli w konkretnej umowie indywidualnej strony nie postanowiły inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie indywidualnej lub Regulaminie Przewozu Zwierząt mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, publicznego i prywatnego prawa międzynarodowego oraz przyjęte zwyczaje.
3. Wszelkie odstępstwa od zasad określonych w indywidualnej umowie lub Regulaminie Przewozu Zwierząt wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. We wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem usług przez Linora Lidia Zagórska sądem właściwym jest sąd odpowiedni dla miejsca siedziby Linora Lidia Zagórska tj. sąd w Myszkowie, a powyższy kontrakt jest przedmiotem polskiego prawa.

1. Zwierzę musi być zaidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU.

2. Zwierzę musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie, chyba że Państwo docelowe zezwala inaczej.

Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia.

W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważnośd w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia!

W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zaidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

3. Zwierzę musi być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

4. W przypadku przewozu psów i kotów w liczbie większej niż 5 sztuk przemieszczanych pomiędzy Państwami Członkowskimi w celach niekomercyjnych zwierzętom musi towarzyszyć dodatkowo świadectwo zdrowia wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

5. W ciągu 24 godzin przed wysyłką zwierząt, upoważniony lekarz weterynarii powinien potwierdzić, że zwierzęta są zdrowe i zdolne do podróży do miejsca przeznaczenia. Badanie kliniczne powinno się udokumentować w sekcji IX paszportu.

6. W przypadku transportu na terytorium następujących krajów:
WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, FINLANDIA, MALTA

U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli.

Profilaktyka przeciwko tasiemcom powinna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych Państw Członkowskich.

Scroll to Top